Pełna lista zadań

Integracja szansą na lepszą przyszłość - integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego

Zadania realizowane w ramach projektu będą miały przede wszystkim na celu zintegrowanie dziecka niepełnosprawnego z jego pełnosprawnym rówieśnikiem. Jedną z form zajęć będą zajęcia muzyczno-relaksacyjne, mające na celu poprawę koncentracji uwagi oraz nabywanie kompetencji społecznych. Dodatkowymi zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka, będzie stymulacja rozwoju poznawczego i ruchowego dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Stymulacja ta jest niezbędna do należytego funkcjonowania tych dzieci w środowisku szkolnym, domowym i społecznym.
Wszystkie planowane działania będą ukierunkowane na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do 12 lat, a które w związku z rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, utraciły możliwość kontynuacji pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności i nabywania umiejętności edukacyjnych, które będą zwiększać szanse na wyrównywanie deficytów rozwojowych. Ma on na calu rehabilitację percepcji wzrokowej, poprawę sprawności manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji uwagi oraz integracji sensorycznej. Poprawi to umiejętności grafomotoryczne, czytania i wydłuży czas koncentracji.

KOD ZADANIA

MZA13

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

powiat olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

99 737,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)