Pełna lista zadań

Szlaki ku wolności – trzebińskie tajemnice

Zadanie przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów, którzy odwiedzą gminę Trzebinia. Opracujemy i utworzymy ścieżki edukacji historycznej, wyznaczymy ciekawe, bogate w historyczne atrakcje szlaki turystyczne „Ku wolności” , wydrukowane zostaną przewodniki turystyczne. Powstaną miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 roku Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej lokalnej historii zainstalujemy w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem walk wyzwoleńczych naszego regionu. Wydamy zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opiszemy historię powstańców Żuławów Śmierci i Garibaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku. Opiszemy tu historię życia codziennego mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej. Zrekonstruowana zostanie zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk i tę rekonstrukcję będziemy pokazywać co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu.
Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

KOD ZADANIA

MZA05

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. chrzanowski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)