Mieszkańcy zadowoleni z realizacji BO Małopolska

Aż 93,5% ankietowanych bardzo dobrze lub dobrze ocenia ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, 81,4% bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia organizacje głosowania, a blisko 1/3 głosujących swoją wiedzę o projektach czerpała z mediów społecznościowych – to główne wnioski raportu po ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

- Pierwszą edycję BO Małopolska traktowaliśmy jako pilotaż, w końcu jesteśmy pierwszym województwem w Polsce, które zorganizowało tego typu przedsięwzięcie. O tym, że budżet partycypacyjny jest potrzebny świadczą nie tylko wyniki głosowania, ale także ewaluacja projektu. Dane zebrane od głosujących posłużą nam do jeszcze lepszego przygotowania przyszłorocznego głosowania i usprawnienia całego procesu – podsumowuje Grzegorz Lipiec w zarządzie województwa odpowiedzialny za realizację budżetu obywatelskiego.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej wskazują, że ogólna opinia na temat BO Małopolska jest wśród osób głosujących, które uczestniczyły w badaniu, zdecydowanie pozytywna (tak twierdzi ponad 58% respondentów). Należy także podkreślić, że zdaniem tej grupy badanej ogólny odbiór BO WM w ich najbliższym otoczeniu jest również pozytywny (łączny odsetek wskazań zdecydowanie pozytywnych i raczej pozytywnych to blisko 61%).

Osoby uczestniczące w głosowaniu internetowym poproszono także o wyrażenie ogólnej opinii o organizacji głosowania nad BO oraz ocenę przejrzystości procedury głosowania. Jako zdecydowanie dobrą określiło je 24,7% uczestników internetowego badania ewaluacyjnego, a jako raczej dobrą 56,7% respondentów. Badani ocenili też internetowe narzędzie do głosowania, które spotkało się z pozytywnym odbiorem. Jako zdecydowanie przyjazne użytkownikowi lub raczej przyjazne oceniło je w sumie 87,9% respondentów.

Również autorzy wniosków składanych do BO Małopolska pozytywnie oceniają realizację przedsięwzięcia, a większość jest zainteresowana udziałem w kolejnych edycjach. Badanym podoba się idea budżetu obywatelskiego i włączania społeczności lokalnej w proces decydowania, ponadto chcą skorzystać ze zdobytych już doświadczeń.

Głosujący w BO Małopolska wskazywali najczęściej, że o możliwości oddania głosu w ramach BO WM dowiedzieli się z mediów społecznościowych np. z Facebooka - 31,92%. Źródłem informacji byli także znajomi lub rodzina. Część badanych wiedzę o głosowaniu pozyskała za pośrednictwem strony internetowej lokalnego samorządu. Badani wskazywali, że w ich ocenie zabrakło tradycyjnych działań promocyjnych w przestrzeni miejskiej. Zgłoszono także propozycje ułatwień w głosowaniu internetowym poprzez wprowadzenie zmian graficznych i poprawienie funkcjonalności narzędzia.

Najważniejszymi rekomendacjami po badaniu ewaluacyjnym na przyszłe edycje są m.in.: działania w kierunku wzmocnienia współpracy ponadlokalnej przy tworzeniu, zgłaszaniu i promowaniu projektów, większa promocja każdego etapu realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzenie działań monitorujących na każdym z etapów wraz z oceną skuteczności stosowanych narzędzi.

Raport powstał w wyniku ewaluacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzonej przez niezależne konsorcjum Biura Edukacji i Finansów sp. z.o.o. oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Ankietę ewaluacyjną wypełniło 522 respondentów: osób głosujących na zadania w ramach BO Małopolska, przeprowadzono 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z wnioskodawcami zadań i 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami podmiotów wspierających realizację I edycji BO Małopolska.

***

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do rozdania było 6 mln zł, po 1 mln dla każdego subregionu. W sumie zgłoszono 204 zadania, z czego 152 zostały pozytywnie ocenione  i to spośród nich mieszkańcy regionu w głosowaniu wybrali 46, które są realizowane.  W głosowaniu wzięło udział 79 708 osób. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – 18 921, najmniej w Subregionie Podhalańskim – 7 003. Bardziej aktywne były kobiety – w głosowaniu uczestniczyły 45 847 mieszkanki Małopolski.

Pobierz ewaluację