Specjalistyczny sprzęt ułatwi naukę pierwszej pomocy

Za kwotę 300 tys. zł osiemnaście sal w szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza oraz w powiatach: nowosądeckim i gorlickim, wyposażone zostało w sprzęt do nauki pierwszej pomocy. To rezultat realizacji w subregionie sądeckim zwycięskiego projektu, złożonego w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „Pierwsza pomoc od podstawówki”. W uroczystym podpisaniu umów użyczenia sprzętu, w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej, uczestniczył Leszek Zegzda z zarządu województwa. O genezie pionierskiej inicjatywy samorządu Małopolski informował Leszek Zegzda z zarządu województwa. - W 2016 roku po raz pierwszy wyodrębniliśmy w budżecie województwa kwotę 6 mln zł i podzieliliśmy ją na 5 subregionów. Zachęciliśmy mieszkańców Małopolski do aktywności obywatelskiej, mówiąc „kto zdobędzie największą ilość głosów na swój projekt, ten otrzyma dofinansowanie” – przypominał Leszek Zegzda. - Aktywni mieszkańcy Sądecczyzny podjęli inicjatywę wpisania do Budżetu Obywatelskiego projektu „Pierwsza pomoc od podstawówki”, czyli de facto doprowadzenie do zakupu dla 18 szkół podstawowych „narzędzi”, które uczą skutecznego udzielania pierwszej pomocy. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważny jest projekt, który ma uczyć dzieci umiejętnego zachowania się w sytuacji poważnego wypadku, czy niebezpieczeństwa i odpowiedniego działania – podkreślił przedstawiciel samorządu regionalnego. Leszek Zegzda zachęcił także do aktywności w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 

Podmiotem wiodącym projektu jest Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, która przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, niezbędnych do nauki o podstawowych czynnościach ratujących życie. Zakupiono m.in.: zestawy do symulacji ran, ratownictwa medycznego wraz z deskami, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz szkoleniowe do nauki reanimacji RKO CPR. Pracownie doposażono także w sprzęt multimedialny – komplety składające się z: laptopa, tablicy interaktywnej, projektora oraz oprogramowania FlowWorks. Wartość zakupu przypadającego na jedną szkołę to ponad 16,2 tys. zł. Sale służące do nauki pierwszej pomocy powstały w piętnastu szkołach podstawowych Nowego Sącza, a także w Ptaszkowej (SP nr 1), Bieczu (Zespół Szkół nr 2) i Bobowej (Zespół Szkół nr 1).

Patryk Wicher, jeden z pomysłodawców i wnioskodawców projektu „Pierwsza pomoc od podstawówki” podkreśla znaczenie aktywności społeczeństwa. - To mieszkańcy, którzy głosowali na realizację tego projektu zrobili prezent szkołom. Mieszkańcy zadecydowali, że to jest ważne i zagłosowali w Budżecie Obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie buduje się od podstaw, poczynając od najmniejszych, najdrobniejszych działań. Prawie 4 tys. głosów spośród 14 tys. oddanych ogółem w naszym subregionie padło na ten jeden projekt. To pokazuje że ludzie są świadomi i wiedzą, co znaczy potrzeba bezpieczeństwa – zaznaczył inicjator przedsięwzięcia.

Porozumienia w sprawie użyczenia sprzętu dyrektorzy szkół podstawowych zawarli z Kazimierzem Chamioło, dyrektorem Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej, która zrealizowała projekt w imieniu Województwa Małopolskiego. 

Oprawę artystyczną wydarzenia, jeszcze w tonacji świątecznych pastorałek, zapewniła grupa dziecięca „Promyczki Dobra”.