Rusza realizacja projektu "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa"

W ramach zadania „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” zapraszamy mieszkańców Krakowa do zgłaszania lokalizacji, gdzie chcieliby, aby zostały posadzone drzewa. Zachęcamy również szkoły / przedszkola / biblioteki / domy kultury do zgłaszania się na zajęcia edukacyjne dot. korzyści jakie dzięki drzewom w mieście mają jego .

Głównym celem Projektu „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” jest edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Krakowie - zwiększą się tereny zadrzewione w mieście, podniesie się także świadomość ekologiczna mieszkańców. W ramach projektu zostaną zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby - będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń). Drzewa zostaną nasadzone na terenach należących do Województwa Małopolskiego oraz przekazane mieszkańcom Miasta Krakowa. W okresie wiosennym i jesiennym zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna w szkołach, przedszkolach, domach opieki, domach dziecka i innych placówkach na terenie Krakowa.

Więcej informacji na stronie projektu LINK