Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej

„Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej” – to projekt edukacyjny, którego celem jest popularyzowanie wiedzy o krakowskich zabytkach, ogrodach, muzeach i teatrach oraz atrakcjach kulturalnych dla najmłodszych. Poznanie najbliższego otoczenia na drodze bezpośrednich doświadczeń  jest najskuteczniejszą metodą rehabilitacji dzieci o zaburzonym rozwoju językowym.

Zadanie ma na celu podniesienie  świadomości  roli rodzica w długotrwałej terapii ich dziecka , integrację rodziców dzieci afatycznych w środowisku szkolnym  i lokalnym, wymianę informacji i przemyśleń dotyczących rodzinnych przeżyć i doświadczeń w poznawaniu Krakowa, stworzenie dzieciom  warunków do rozwijania mowy i języka w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych poprzez wycieczki po Krakowie , które mają dać możliwość poznawania zabytków miasta, propozycji aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób jaki mają ich zdrowi rówieśnicy, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, a także przybliżenie mieszkańcom Krakowa  problemu dziecka z zaburzeniami mowy o typie afazji.

Dzięki zadaniu dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek miały możliwość wziąć udział w przedstawieniu teatralnym, uczestniczyć w różnych warsztatach – czekoladowych, robienia i malowania ozdób bożonarodzeniowych a także mogły zobaczyć wystawę szopek krakowskich. Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, warsztatach plastycznych i teatralnych.

Na zakończenie dzieci razem z terapeutami i nauczycielami, przedstawiły  spektakl jasełkowy oraz obraz sceniczny SZOPKA KRAKOWSKA opracowany na podstawie starych wzorów krakowskiej szopki miejskiej, zaczerpniętych z unikalnych zbiorów polskiego folkloru dziecięcego Oskara Kolberga i Marii Gorzechowskiej.